P7210031

Mogelijkheden Toekomstig Pensioenstelsel
Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel'.
Hierin presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, waarin mensen later met pensioen gaan, vaker van baan veranderen en vaker als zzp'er werken.

Modernisering pensioenstelsel
De inzet is om het pensioenstelsel te verbeteren en zo veel mogelijk werkende Nederlanders in staat te stellen om, bovenop hun AOW, een toereikend aanvullend pensioen op te bouwen. Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling blijven wezenlijke pijlers onder ons stelsel.
Bijna alle werknemers bouwen nu - collectief en verplicht - aanvullend pensioen op, maar er zijn groeiende groepen die het risico lopen onvoldoende pensioen op te bouwen: met name flexwerkers en zzp'ers. Het kabinet wil deze mensen stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor hun pensioen om te voorkomen dat zij na pensionering te maken krijgen met een ongewenst grote terugval in hun bestedingen. Dat kan met verschillende maatregelen, oplopend van vrijwillig pensioensparen tot een pensioenplicht.

Balans
Ook moeten in een toekomstig pensioenstelsel ingelegde premies en pensioenopbouw beter met elkaar in balans zijn. Het kabinet heeft verschillende overgangsmanieren uitgewerkt om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen. Zo kan de overheid dit bevorderen door het fiscaal kader in de jaren van overgang te verruimen. Afhankelijk van waarvoor wordt gekozen, kan dit oplopen tot een overheidsbijdrage van 40 miljard euro.

Na analyse van verschillende nieuwe manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, komt het kabinet tot de conclusie dat twee door de SER onderzochte varianten interessant zijn om nader uit te werken:

  • een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling
  • een ambitieovereenkomst met collectief karakter. 

In de Perspectiefnota gaat het kabinet in op de mogelijkheden om de premie-inleg te beperken of om een bedrag ineens op te nemen, zowel tijdens de werkende fase als de pensioengerechtigde leeftijd. En op de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden bij beleggingsbeleid.

Maatregelen korte en lange termijn
Het kabinet gaat de komende maanden verder met het uitwerken van mogelijkheden voor verbeteringen voor de langere termijn, zoals het uitwerken van nieuwe vormen van pensioencontracten en de transitie naar een nieuw stelsel. Ook gaat het verder met het nemen van maatregelen voor verbeteringen op de korte termijn, zoals het recht om kleine pensioenpotjes samen te voegen. 
'Alles is er op gericht om het vertrouwen in het aanvullende pensioen te verbeteren', aldus Klijnsma. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. 'De inrichting van een evenwichtig transitiepad is heel complex’. Dit vergt een gedegen voorbereiding. Met een evenwichtig en transparant pensioenstelsel dat past bij de eisen en wensen van de 21ste eeuw. Voor oud en jong.'
Het kabinet heeft uiteraard oog voor de huidige financiële problematiek van fondsen. Ook de komende periode zal het kabinet gezamenlijk met de andere partijen de vinger aan de pols houden en in de gaten houden hoe de dekkingsgraden zich ontwikkelen.