Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct) valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). 

Pensioendesk Nederland ondersteunt ons bij juiste toepassing van de ’AFM-leidraad tweedepijler pensioenadvisering’ en helpt adviestrajecten waar mogelijk te verbeteren. Dit is zowel in het belang van de werkgevers als van de werknemers. Maar ook voor ons zodat het gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen. 

Wat betekent dit voor u?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen. In beide gevallen kan hij hiervoor advies bij ons vragen. 

Alvorens wij advies kunnen geven, is er veel informatie nodig over uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Wij zijn adviseur van de werkgever, ondernemingsraad of beide partijen gezamenlijk. Ons adviestraject bestaat overigens uit 4 fasen.

  1. inventarisatie
  2. analyse
  3. advies
  4. nazorg