Collectieve pensioenadvisering

Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct) valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).

Rink Pensioen ondersteunt haar deelnemers bij juiste toepassing van de ’AFM-leidraad tweedepijler pensioenadvisering’ en helpt adviestrajecten waar mogelijk te verbeteren.

Dit is zowel in het belang van de werkgevers als van de werknemers. Maar ook voor onze eigen deelnemers, om te ondersteunen dat het gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen.

Wat betekent dit voor u?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen. In beide gevallen kan hij hiervoor advies vragen aan de regionale pensioendeskkantoren.

Voordat zij advies kunnen geven, is er veel informatie nodig over uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Wij zijn adviseur van de werkgever, ondernemingsraad of beide partijen gezamenlijk. Ons adviestraject bestaat overigens uit 4 fasen.

Adviestraject

Inventarisatie
In deze fase zijn wij wettelijk verplicht om bij de werkgever informatie in te winnen over:

    Kennis en ervaring
    De financiële positie van de onderneming
    De doelstelling van de werkgever
    De risicobereidheid van de werkgever

Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies.

Wij verwachten van een adviseur dat in deze fase aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door u (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk. In deze fase informeren wij de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

Analyse
In de analysefase vertalen wij de kenmerken van uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse kunnen wij actuarieel onderbouwen.

Advies en nazorg
Wij brengen een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie. In geval door een pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

Wij ondersteunen pensioenspecialisten en deelnemers bij het dynamische adviesproces van inventarisatie en analyse om tot een passend advies te komen.