Deze Privacyverklaring van Rink- en of Roord Pensioen maakt deel uit van de beheersovereenkomst en algemene voorwaarden tussen Klant BV. (hierna: Klant) en Rink- en of Roord Pensioen.

Verwerken persoonsgegevens van uw werknemers
Bij onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens van uw medewerkers. Wij verwerken deze gegevens volgens de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • wij persoonsgegevens van uw werknemers op een behoorlijke en zorgvuldige manier zullen verwerken;
 • wij persoonsgegevens van uw werknemers voor een collectieve pensioenregeling verwerken op basis van het uitgangspunt dat een werknemer hiervoor zijn toestemming heeft gegeven in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de daarmee samenhangende collectieve rechten en voordelen;
 • u door middel van het ondertekenen van onze overeenkomst van opdracht verklaart dat u in het kader van de arbeidsovereenkomst als werkgever aan de werknemers een aanbod voor pensioen heeft gedaan en deze door de werknemer schriftelijk is aanvaard;
 • wij op basis van deze toestemming een juridische grondslag hebben – en eveneens op basis van de uitoefening van een overeenkomst – om persoonsgegevens van medewerkers te mogen verwerken. Onder verwerken wordt ook verstaan: het doorgeven en opvragen van persoonsgegevens naar en van de pensioenuitvoerder(s) van uw keuze en naar andere partijen, uitsluitend voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling;
 • wij zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen – naar de stand van zaken van de techniek en rekening houdend met de uitvoeringskosten – om de persoonsgegevens van de werknemers te beveiligen. Wij richten daarbij onze organisatie zodanig in dat wij steeds in staat zijn om een eventueel datalek tijdig te signaleren en zullen ons houden aan de wettelijke regels ten aanzien van de meldplicht bij een datalek;
 • wij uitvoering zullen geven aan de specifieke rechten die werknemers hebben ten aanzien van de gegevensverwerking door ons (recht op informatie, recht op inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op wissen, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens), voor zover de privacyregels ons hiertoe verplichten en onze dienstverlening niet in gevaar wordt gebracht.
 • wij verplicht zijn de werknemers over deze rechten te informeren en wij dit zullen doen via ons privacy-statement;
 • u verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat u namens ons dit statement aan de werknemers doorgeeft en telkens aan een betreffende nieuwe medewerker wanneer u hem aan aanbod doet voor een pensioenovereenkomst;
 • dat u medewerkers die al bij u in dienst zijn actief op dit statement wijst, dat u kunt vinden op onze website www.Rinkpensioen.nl;
 • wij niet meer persoonsgegevens van een medewerker verwerken dan nodig is voor het assisteren bij de uitvoering van de pensioenregeling;
 • wij persoonsgegevens van een medewerker niet langer bewaren dan nodig is, waarbij we ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • wij juridisch gezien (evenals de pensioenuitvoerder) de positie hebben van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en op grond daarvan de zeggenschap hebben over het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens van de medewerkers. Wij op grond daarvan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming van de bescherming van de persoonsgegevens door de pensioenuitvoerder aan wie wij persoonsgegevens van de werknemers hebben doorgegeven in het kader van onze dienstverlening om u te adviseren over een pensioenregeling of voor u te bemiddelen in de totstandkoming van een pensioenregeling voor uw medewerkers;
 • wij de persoonsgegevens van de medewerkers niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor we de persoonsgegevens van u hebben ontvangen;
 • wij de persoonsgegevens van de medewerkers niet zullen gebruiken door aanbiedingen te doen voor (aanvullende) financiële producten. Dit staat de Pensioenwet ons niet toe;
 • wij erop toe zullen zien dat ook een pensioenuitvoerder de persoonsgegevens van de medewerkers niet commercieel zullen gebruiken door aanbiedingen te doen voor (aanvullende) financiële producten. Wij hebben hierover contractuele afspraken gemaakt met de betreffende pensioenuitvoerder;
 • wij zullen de persoonsgegevens van medewerkers geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.

 

Aldus verklaard op _____________ te _________________

Klant Rink- en of Roord Pensioen