Werkgever

Pensioenvoorziening

Het adviseren van een werkgever over een tweede pijler pensioen product van een verzekeraar (hierna pensioen product) valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).

Pensioendesk Nederland ondersteunt ons bij juiste toepassing van de ’AFM-leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ en helpt adviestrajecten waar mogelijk te verbeteren. Dit is zowel in het belang van de werkgevers als van de werknemers. Maar ook voor ons zodat het gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen.

Wat betekent dit voor u?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen. In beide gevallen kan hij hiervoor advies bij ons vragen.

Alvorens wij advies kunnen geven, is er veel informatie nodig over uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Wij zijn adviseur van de werkgever, ondernemingsraad of beide partijen gezamenlijk. Ons adviestraject bestaat overigens uit 4 fasen.

  1. inventarisatie
  2. analyse
  3. advies
  4. nazorg

Advies

Adviestraject

Inventarisatie
In deze fase zijn wij wettelijk verplicht om bij de werkgever informatie in te winnen over:

Kennis en ervaring
De financiële positie van de onderneming
De doelstelling van de werkgever
De risicobereidheid van de werkgever

Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies.

Wij verwacht en van een adviseur dat in deze fase aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door u (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk. In deze fase informeren wij de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioen constructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

Analyse
In de analysefase vertalen wij de kenmerken van uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioen product. Deze analyse kunnen wij actuarieel onderbouwen.

Advies en nazorg 
Wij brengen een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie. In geval door een pensioenadviseur een pensioen product is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioen product de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

Vanuit Rink Pensioen ondersteunen wij pensioenspecialisten en deelnemers bij het dynamische adviesproces van inventarisatie en analyse om tot een passend advies te komen.

Begeleiding

Pensioen toelichting een ondoenlijke opgave?

Indien er voor het personeel een pensioenvoorziening is, al dan niet verplicht via de CAO, dan dient de werkgever de werknemer een toelichting te geven op deze regeling. Door de complexheid van de regelgeving is het voor veel bedrijven, die geen aparte HRM functionaris in dienst hebben een ondoenlijke opgave om advies te geven over:

  • pensioen in het algemeen
  • de pensioenregeling van het bedrijf in het bijzonder
  • wat er moet gebeuren met waardeoverdracht
  • wat zijn de eventuele privé gevolgen van de pensioenregeling
  • etc.

Wij kunnen die zorgplicht van u uit handen nemen.

Er wordt samen met u afgesproken wat de doelstelling is van een intakegesprek, welke trajecten er door u en welke door ons worden verzorgd.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs om te bespreken wat dat voor u zou kunnen betekenen.

Opleiden HRM

Uw HRM adviseur als volwaardig gesprekspartner op pensioengebied

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken voor uw werknemers zeer belangrijk zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening binnen ons advies en hebben wij uitgeschreven in onderstaande opsomming uit het oogpunt van de werknemer.

1. What’s in it for me: persoonlijk relevante informatie
2. U wenst een totaalbeeld
3. Persoonlijk contact is essentieel
4. Pensioencommunicatie: een logisch geheel
5. De werkgever als belangrijke steunzender|
6. Life event gerichte communicatie|
7. Gelaagdheid van de informatie

Voor een toelichting op deze 7 punten klikt u hier >> HRM opleiden

Dit alles kan uw HRM functionaris ook!

Opleiden van uw HRM functionaris.

Wij leiden uw HRM medewerker op, afhankelijk van de kennis en de ervaring zal dit geschieden in een wederkerende bijeenkomst. Uw functionaris zal alle 1e lijnsvragen en de intake gesprekken kunnen voeren, met Rink Pensioen als back-up. Dit alles kan u veel geld besparen aangezien een intakegesprek van een pensioenadviseur al snel € 300 per medewerker bedraagt.