DGA

Pensioenondersteuning voor Directeur Groot Aandeelhouders

Dat u als directeur groot aandeelhouder bijzonder bent blijkt wel uit de unieke positie die u binnen de wetgeving heeft. Daarin is namelijk bepaald dat u, onder voorwaarde, de mogelijkheid heeft uzelf een pensioen toe te zeggen als werknemer van uw eigen bedrijf. U bepaalt met de wetgeving als kader de wijze waarop u het pensioen opbouwt. Centraal voor u zal staan hoe u uw oudedagvoorziening zeker wilt stellen en hoe de risico’s die u vanaf heden loopt kunt uitsluiten. Voor de motivatie van uw pensioenregeling is het belangrijk aansluiting te hebben bij het stadium waarin uw onderneming zich bevindt, uw persoonlijke wensen en privébelangen.

‘Aanspraak’ onder brengen bij een verzekeringsmaatschappij

Als DGA kun je op dit moment de pensioentoezegging alleen onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de toezegging  (aanspraak, kapitaal of beschikbare premie) dient er een premie te worden betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Deze premie gaat ten koste van de liquiditeiten van de onderneming en is volledig verrekenbaar met het resultaat van de onderneming. Een belangrijk voordeel van verzekeren is dat het pensioen (op enkele uitzonderingen na) echt is veiliggesteld buiten de risico-sfeer van de onderneming.

Mag ik geen pensioen opbouwen in eigen beheer?

Sinds een aantal jaren is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Toch kan het zijn dat u nog pensioen in eigen beheer heeft. Hiervoor dienen jaarlijks waarderingsberekeningen gemaakt te worden. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

De DGA-Pensioenbegeleiding

Wij richten ons op het pensioenvraagstuk van de directeur groot aandeelhouder. Regelmatig worden wij betrokken in complexe en pensioen specifieke vraagstukken van dga’s. Onze expertise is er dan ook op gericht u te begeleiden en te adviseren en daarbij uw zakelijke en privébelangen centraal te stellen. Niet alleen gaat het dan om het kiezen van een passende oplossing, het verkrijgen van een eigen beheerberekening of pensioenpolis van een verzekeraar. Het gaat ook om u inzicht te geven in het volledige traject van analyse, advies en permanente monitoring van uw pensioenoplossing.

Om u dat inzicht te geven bieden wij u de DGA-Pensioenbegeleiding. Een advies- en communicatiemethodiek gericht op uw specifieke pensioensituatie en wensen. Ieder jaar bespreken we met u de voortgang en passen het advies waar nog bij aan de veranderende omstandigheden op het gebied van privéomstandigheden en wordt indien noodzakelijk aangepast aan de laatste wet- en regelgeving of veranderde bedrijfsomstandigheden.

Uw adviseur als volwaardig gesprekspartner op pensioengebied

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken voor uw werknemers zeer belangrijk zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening binnen ons advies en hebben wij uitgeschreven in onderstaande opsomming uit het oogpunt van de werknemer.

 1. What’s in it for me: persoonlijk relevante informatie
 2. U wenst een totaalbeeld
 3. Persoonlijk contact is essentieel
 4. Pensioencommunicatie: een logisch geheel
 5. De werkgever als belangrijke steunzender
 6. Life event gerichte communicatie
 7. Gelaagdheid van de informatie

Voor een toelichting op deze 7 punten klikt u hier.

Dit alles kan uw HRM functionaris ook!

Opleiden van uw HRM functionaris.

Wij leiden uw HRM medewerker op, afhankelijk van de kennis en de ervaring zal dit geschieden in een wederkerende bijeenkomst. Uw functionaris zal alle 1e lijnsvragen en de intake gesprekken kunnen voeren, met Rink Pensioen als back-up. Dit alles kan u veel geld besparen aangezien een intakegesprek van een pensioenadviseur al snel € 300 per medewerker bedraagt.

Collectieve pensioenadvisering

Het adviseren van een werkgever over een tweed pijler pensioen product van een verzekeraar (hierna pensioen product) valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).

Rink Pensioen ondersteunt haar deelnemers bij juiste toepassing van de ’AFM-leidraad tweed pijler pensioenadvisering’ en helpt adviestrajecten waar mogelijk te verbeteren.

Samenwerking met uw accountant of belastingadviseur

Indien uw pensioenregeling via uw accountant of belastingadviseur geregeld is kunt u ook hem/haar attenderen op de mogelijkheden via Ons. Wij adviseren of assisteren veel accountants en belastingadviseurs omtrent uiteenlopende pensioenvraagstukken. Het is mogelijk de DGA-Pensioenbegeleiding in samenwerking met hen voor u op te stellen

 • Zorgvuldige inventarisatie en analyse van uw persoonlijke wensen en ondernemingssituatie ter bepaling van de adviesuitgangspunten
 • Het volledig opzetten en uitwerken van uw in eigen beheer uitgevoerde of verzekerde pensioenregeling
 • Advisering en periodieke monitoring van de fiscaliteit en juridische opzet van uw pensioenregeling
 • Advisering en periodieke monitoring rond de vermogensvorming en rendementsontwikkeling
 • Advisering en periodieke monitoring van de risico’s omtrent de pensioenconstructie
 • Het informeren van uw accountant omtrent het opnemen van pensioengegevens in de jaarrekening
 • Een pensioencommunicatiemap waarin u gerubriceerd het advies, de fiscaliteit, de vermogensvorming, de risico’s en overige pensioenbescheiden van uw pensioenconstructie inzichtelijk wordt aangeboden;
 • Doorlopend specifiek beheer en monitoring van uw persoonlijke pensioensituatie

Wit u gebruik maken van de DGA-Pensioenbegeleiding  , of wilt u meer weten hoe een samenwerking met uw  pensioen- of belastingadviseur tot stand te brengen is, neemt u dan contact op met ons kantoor. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u of beantwoorden wij uw vragen graag.