De Wet op het accountantsberoep

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Wet op het accountantsberoep een amendement aangenomen, op grond waarvan organisaties van openbaar belang worden verplicht om na acht aaneengesloten jaren te wisselen van accountantsorganisatie.

In de toelichting bij dat amendement werd uitgegaan van een verwachte invoering op 1 januari 2014. Tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is gebleken dat in verband met het aspect van uitvoerbaarheid en in verband met voorgestelde Europese regelgeving op dit terrein, een ruimere overgangstermijn wenselijk is. Daarom is ervoor gekozen om de verplichte kantoorroulatie pas op 1 januari 2016 in werking te laten treden en om een halfjaar van tevoren in een brief aan de Eerste Kamer te rapporteren over de stand van zaken in Brussel en de voortgang op weg naar 1 januari 2016 in Nederland. Wanneer er strijdigheid zou ontstaan tussen de Nederlandse en de Europese regelgeving zal artikel 68, onderdeel Ba, van de Wet op het accountantsberoep aanpassing behoeven.